Yola ‘upxare lemokri

20 04 2010

Oeyä tì’eyng Prrtonfpi.

Trray oe pamrel sasyi aylì’ur a oel poltxe sat mì fì’upxare lemokri…. 🙂

-Keyl

Advertisements
Oeyä ‘eylan Prrtonä mipa pìlok lemokri (nìNa’vi nì’aw)!

19 04 2010

Txo livu ayngaru krr, rutxe frrfen oeyä ‘eylanä pìlokit.  Pol a fko kxawm omum na “Prrton” fa NumeNìNa’vi, ngolop ‘upxaret lemokri frapor ulte perawm frapor san “Rutxe, tìng oeru ayngeyä sì’eyngit lemokri ulte pivängkxo ko!” sìk. Tse… pol fì’ut ke pamlltxe nìngay slä tsaw lu peyä ral angay, oe fpìl.  😉

Oeri ‘upxaret lemokri ngaysop poru ye’rin.  Fìtrr oel “zerong” (ke law lu oeru fwa fìlì’ut tsun sivar fkol fìfya) oeyä mokrit nìNa’vi nì’it, slä fìkem lamu nì’aw tskxekeng fpi oe.  Set stum lu alaski fte tsivun livonu oeyä mokrit fraporu… stum, slä vay set ke lu ftue fwa krrnekx fa tìplltxe leNa’vi nì’awtu nìtxon.

Oeyä tìkangkemìri, mipa lertu slolu hapxì ponguä oeyä, ulte fa tskxekeng atxan po slayu nìtxan txanstan, oe fpìl.  Kanu lu sì nume nìtxan nìwin a fì’u oeru prrte’ lu.  Faysrr a oel kerar poru fìkangkem layu mowan nìlaw, oe set kolameie.  🙂

Set oe zene tivìng mikyun ‘upxareru Prrtonä nìmun sì maw sakrr hivahaw nìtxur, taluna trray leiu lahea trr letsranten! (na fratrr :P)

Kìyevame trray!

ta Keyl

Srr tìtsurokxä pxìm ke lu letsurokx

18 04 2010

Tewti! Lamu oeru teya mesrr tìtsurokxä, fìtrr sì trram.  Mi oe spxin nì’it lu ulte oeyä tokx pereng oeru san oeng zene hivahaw ye’rin ko sìk, slä oe nì’aw new tsivurokx nì’it tìhahawsre.  Nìlaw, lu oeru sìltsana mesrr, kefyak?   😀

Trrkive (lu awngaru stxo srrä le’Rrta!) lu oeru sì oeyä eylanur ftxozä fpi eylan a ye’rin slayu mutxa hu lapo a ‘awsiteng oehu tìkangkem seri.  Sre hrr a oe kolä fte ultxa sivi frapor, txopu sarmi tsnì tsakem ke lu mowan talun oel ke amomum frapot mungwrr pxesute.  Slä maw krr a pxoel polate tsenget ftxozäyä – ultxetseng lenäk – pxoe ultxa soli fayeylanur amip ulte sngeykolä’i futa frapol nìhawng näk “pir”it sì ‘ut alahe.  Lu Na’viru ‘uo a tsaw awngeyä “pir”sì lu teng srak? sìk oe päpawm.  Txo ke livu foru, layu nìtxan stxong, oe fpìl.  Tsatxon (txonam) lamu nìtxan ngim (fìlì’u lu keyawr slä eyawra lì’u vay set ke lu law), ulte fìtrr lu law oeru fwa frapo ‘erefu spxin nìtxan nang! 😮

Fìtrr, trr’awve, oe txen säpami nìtxan nìngim (keyawr nìmune, oe fpìl) ulte oe ‘amefu nìtxan spxin…. nìtxan nìtxan spxin.  Slä maw kxam krrä oe ‘armefu nì’it nì’ul sìlstan, ulte oeyä ketenga eylan a ‘awsiteng uvan si trrmrrvemì, zama’u ne kelku oeyä ulte ayoe uvan sameiyi sì tsame’eia relit arusikx a fko syaw “Conan”.  Fìtrr kop sìlstana trr lolu, slä oe zene hivahaw ye’rin fte oe tsivun livu oeru fpom trray mì sìkangkem oeyä.    Sute alahe ’awstengyolem hu pongu a oel ‘ereyk tsat, ulte ha zene oel tskekeng seykivi pot sre hrr oe slayu hapxì ponguä alahe.

Nìwotx, lolu mesrr amowan slä luke hrr apxay.

Kìyevame trray (oe sìlpey!),

ta Keyl

Kxawm oe zene pivlltxe san “Letrra (mungwrr txon uvanä) Na’vi”

16 04 2010

Frakinäahrr (Peu le’Ìnglìsìa “Week” slu nìNa’vi?) oe tsìnga eylanhu uvan si ro helku oeyä, ulte oel ke fpìl futa kawkrr tsatxon oe ke tsayun pamrel sivi mì fìtseng.  🙂  Slä krro oe fmayi kxawm.  Ayoe tsatxonur syaw “Txon Uvanä” ulte tsakrr ayoe nìtxan krrnekx ayfìkemur a lu tìhangham sì tìpängkxo sì tìnäk (ulte ayoe uvan si nì’it krr a sakem ke lu tam).  Frakrr fìtxon lu mowan, slä frakrr fperìl oe san “Hufwa trray lu syena trr tìtsurokxsre, oe skxakep ke nayew kivä ne tìkangkem”  sìk.  Slä frapo fayeylanä lu oeyä aylertu tìkangkemä kop, ha tsatrr asyen ayoe ‘awsiteng ‘ayefatsu ngeyn, tsakrr herangham sì perängkxo nìmun.  Lu txantsan ko. 😀

Set oe zìyene sngivä’i nìmun fte tsivun leykivu hasey oeyä uvan amip ye’rin. Oeyä tìkangkem lu tìngop uvanä ulte maw tìkangkem kop oel ngerop ayuvanit —  keye’ung, oe omum.  Fì’u lu fpi eltu lefngap uvan a fko tsam seri aylahehu teri kllpxìltu, slä kawtu terkup, nì’aw ayhapxìt le’opin munge fkol.  Tsìnga sute tsun uvan sivi krr ateng, slä fo ke zene tivok tsenget ateng.  Set uvanä renu sì reltseo lolu hasey, slä sa’u vay set ke slu ‘awa ‘u ‘awsiteng.

Txo oeru krr lu nì’ul fìtxon, oe kxawm tayìng oeyä mokri Omängum Fra’utiru fpi fìwep.tseng:  http://www.tyger.org/~tiger/navi/wordlist.php.  Oel fpìl futa tsakem layu txantsana tskxekeng na fìpìlok.

Lu kea tìralpeng le’Ìnglìsì fìtrr taluna lam oeru fwa kawtul a tsere’a fìpìlokit ke kin tsat.  😛

Kìyevame trrray.

ta Keyl

Oe zene hivahaw nì’ul…

14 04 2010

Munea srr sì munea upxare.  Kaltxì, ma oeyä eylan.

Txonam oe krrnamekx nìhawng fa pamrel leNa’vi fpi fìtseng ulte oe ke hamahaw nìtam sre hrr a oe zamene kivä ne tìkangkem oeyä fìtrr. ::)  (lrrtok torukä)  Tìkangkem lu keftue luke tìhahaw sì hu fra’u a teri tsaw oe new pivlltxe nìNa’vi.  Irayo nìtxan frapor a rerun pxaya hì’ia keyeyit oeyä sì srungit terìng oeru. Tsakem lu lun a fìpìlokit sngeykolä’i oel, rutxe rä’ä ftang.

Fìtrrä txeleri, pivlltxe teri keyey ko!  Oel fpìl futa oe kin nari sivi nì’ul krr a oe pamrel si nìNa’vi.  Keyey mì upxare trramä lamängu nìhawng ftue!  Slä set law oeru lu fwa ‘Ìnglìsì nìteng oeyä ayzekwä kxeyey si nìtxan ulte oeyä eltul kefrakrr tsere’a sa’ut.  Hufwa krr a oe perängkxo hu tute alahe, pxìm ke peng poru teri keyey peyä txo oel fpìl futa tsatutel omun fya’ot aeyawr nìngay fu tsakxeyey ke lu tsranten.  Oel fpìl futa fìfya tìpängkxot ke fteykang fkol ulte nì’ul sìlstana tskxekeng tsun livu frapor.

Fìfya kawnga ayu tok nìteng.  Pxaya sute fmi fte tsivun pamrel sivi nìNa’vi hu frapo luke tìftia horenä ulte kxeyey seri nìtxan, slä oel spaw futa faysuteru prrte’ lu nì’aw säfpìl a lu tìnume leNa’vi ulte ye’rin ftayang maw krr a fol tslolam hìmtxanit tìkangkemä a awnga kem seri fte tsivun nviume fìlìfyat.  Txo fo ke ftang, txanstan leiu, slä awnga zene wivìntxu foru a nìngay new nivume holpxayit keyeyä sì lunit a fo kin nivume eyawra horenit txo new tslivam lìfyat leNa’vi nìngay.

Peut ayngal fpìl teri keyey sì teri tìpängkxo asìlstan?

Kìyevame, trray!

ta Keyl

Trramä ‘upxare nì’Ìnglìsì:  Yesterday’s message in English:

Read the rest of this entry »

Kaltxì ma frapo! Tuteo terìng nari srak?

13 04 2010

‘Awvea ultxari ohengeyä, nawma sa’nok lrrtok siveiyi.  …ulte txo fìkem ke lu oengeyä ‘awvea ultxa: kaltxì nìmun! 🙂

Syaw fko oeru “Keyl” nìNa’vi (sì nì’ìnglìsì slä tsalì’fyamì pamrel si nìketeng), ulte fì’u lu oeyä ‘awvea ‘upxare “pìlok”ro, tengfya oe syaw fìtsengur.  Oe lu ‘awpo meyktanä pängkxotsengä a tstxo lu “Na’vi Nì’aw” mì wep-tseng NumeNìNa’viyä, slä oeyä tìkangkem angay lu reltseotu sì renu-ngopyu ro wep-tseng leuvan atsawl.  ‘Ìnglìsì wrrpa, oe tsun pivlltxe sì pamrel sivi nìNihongo nì’aw, slä tìftia lì’fyayä oeru prrte’ lu a talun oe fteria nì’it nìHanyu sì nìLatina sì nìFransey sì nìEspanyol sì nìÄnglo-säkson sì nìaylì’fya alahe.

Kxawm nga payatsawm san “Pelun ngal ngolop fìpìlokit a fìtxan hola sute tsun tslivam?” sìk.  Oe fìkem seri fpi aylun le’awpo oeyä — oe new slivu nì’ul sìlstan krr a oel serar lì’fyat leNa’vi ulte fya’o a oe tsayun fìkem sivi lu nì’aw tskxekeng letrr. Tengfya fralì’fya, txo fkol ke sivar tsat, fko ke nayume. Slä san “Pehem si nga mì fìtseng” sìk nga payatsawm nìteng.  Tse, oe sngasyä’i fìfya, pamrel seri teri oe sì terìng fraporu sìkenongit fya’oä a oel sar lì’fyat leNa’vi. Zusawkrrmì, layu upxare mokriyä sì famrel frrtuä sì sänume leNa’vi.  Nari si! 😛

Txo livu ngaru nì’ul sìpawn a oe ke fpolìl, rutxe fpe’ oeru ngeyä aysäfpìl äo fì’upxare, ulte oe ‘ayeyng trray.  Nìteng mì upxare trrayä, oe ralpayeng faylì’ur nìÌnglìsì txo tuteol fperìl futa poru tìtslam fìfya lu nìhawng mi keftue.

Tìng nari nga oeru a fì’uri, irayo nìtxan ulte oe sìlpey tsnì nga fayrrfen nìmun zusawkrrmì!

Kìyevame trray,

ta Keyl