Oe leiu “Navi of the Week”!

12 07 2010

Fì’u lu oeyä tì’eyng mevosìng tìpawnur. Rutxe tìng nari ulte peng oeru ngeyä aysäfpìl!

——————-

Quote from: Question #1
Who are you?

Kaltxì, ma frapo! Oeyä tstxo mì fìtseng “keylstxatsmen” lu, slä oel tsat ngolop krr a ke tsolam lì’fyat leNa’vi ke’u, ulte ha set oe nulnew fko syivaw oeru “Keyl”. 😉 Oe kelku seri mì Siätll, Amerika, hu muntxatu a poeru syaw “Tsie” ‘itansì a “Seiya” (peyä tstxo nì’aw lu teng krr a pamrel si nìNa’vi fu nì’Ìnglìsì), ulte kelku soli pxeya zìsìt mì Nihon a nì’awve ultxarolun oeyä muntxatut. Lìfyari, oe tsun pivlltxe nì’Ìnglìsì sì nìNihongo ulte na frapo fmeri lì’fyati leNa’vi nivume krr a oe tsun krrnivekx fìfnetìkangkemviru amowan. Ro sìkangkem oeyä, ngerop uvanit a tute uvan sayi fa eltu lefngap ulte fko syaw fìuvanur nì’Ìnglìsì san “Mystery Case Files” sìk. Fìkem sì tìnusume lì’fyayä amip lu oeru prrte’ nìtxan. 🙂

Quote from: Question #2
Why are you here?

Lerusikxa relit a “Uniltìrantokx” tsole’a tsìnga alo mì AiMaksì (stum oeyä eylanhu a new kivä sì tivìng nari nìwotx), ulte sngamä’i fpivìl futa oe new nivume nì’ul teri tsakifkey, Pawl Frommìrsì, peyä lì’fyasì angawnop. Tsakrr ta tsengo oel stolawm fmawmit a suteol fìtsenget ngolop ulte hola aynumeyu poltxe hu Karyu Pawl sì ‘awsiteng ultxa soli mì fìtseng. Mawkrr oe poltxe sutehu nìtxan mì LearnNa’vi.org ulte sngolä’i tìkangkemvit a pamrel si aylì’ur leNa’vi nìwotx fa fìrel lerusikx. Fìfya oe nolume nìtxan teri Eywa’eveng ulte aylertu slolu ayeylan. Smiley Fratrr, oe krrnerekx ‘awa fu munea “owar” (krrhapxì ‘Rrtayä) fìkemur a pamrel si sì tìng nari lì’fyar leNa’vi. Krro krro pawnlltxea tskxekeng si, slä kin tsakem sivi nìtxan nì’ul oe.

Quote from: Question #3
Where do your alias and profile pic come from?

Oel fpìl futa pxaya sutu mì LearnNa’vi.org krr a nì’awve tsole’a “Uniltìrantokx”, fparmìl san “Oel rangal futa oe tsun slivu hapxì Na’viyä sì kelku sivi Eywa’eveng” sìk, slä oeri fparmìl san “Oe new livu Norm”. Smiley Oeyä tstxo pängkxotsengä nì’aw oeyä tstxo ‘Rrtayä na fwa Na’vil pivlltxe tsat. Pängkxotsengä relìri, oel ftxey tsat taluna tìhangham lu oeru letsranten ulte oel ke new futa tuteo stivi oeru txo oel pivlltxe lì’uot ahiyìk. 😛

Quote from: Question #4
Srak nga tsun nìna’vi pivlltxe?

Oe tsatsun pamrel sivi nìNa’vi, slä tìplltxe vay set ke lu ftue. Rutxe peng oeru fya’o a aynga fpìl teri aylí’u oeyä! Frakrr nerew oe nivume nì’ul. Oeyä ayeylanil sì mutxatul omum futa lì’fya leNa’vi lu oeru prrte’, slä txampxìl ke tslängam lunit a oel nume tsat. Ngian, tok fìtxan aynumeyul fìpängkxotsengit talun, leiu oeru letama ayeylan “leNa’vi” fpi oe.

Quote from: Question #5
What’s you favorite Na’vi word? Did you incorporate it (or others) into your everyday vocab?

Prrte’! Slä oel ke solar tsat mì sìplltxe letrrtrr. Oel ke fpìl futa sutul mì sìkangkemtseng oeyä tsliyevam!

Quote from: Question #6
In your opinion, what are the top three user-created content on the LN website?

Taronyuä lì’upuk wou! Oel sar tsat fratrr, slä lahea ayut mì fìtseng ke sar pxìm oe. Krr a sngolä’i nivume lì’fyati leNa’vi, ke tok ke’ul a srung si numeyur mungwrr postì Pawlä mì seng a “Language Log” sì ham mokriyä ta rel arusikx a “Uniltìrantokx”! Tsakrr oe nìtxan nìtxan ftolia nìlkeftang ulte poley nìmwaypey nì’ul ayli’ut ta Pawl.

Quote from: Question #7
Have you made any contributions to the LN community that you’re particularly proud of?

Oe sì Prrton sngolä’i tsenga a Na’vi Ni’aw. Hufwa nì’awve hola sutul tarmok tsatsengit ulte pxaya sutel fparmìl futa tsaw lu kanga säfpìl talun fìlì’fya ke lu hasay kaw’it, slä set sì zusawkrrmì oel fpìl futa pxaya sute sngìyä’i tsivun parmel sivi sì pivlltxe nì’ul nìNa’vi ulte “Na’vi Nì’aw” sìlstana tskxekengtseng slatsayu. Lahea tsakemìri, hu Skyinou sì frapoyä aysäfpìlfa tìkangkemvi a syaw tsaru san “Mevosìng tìpawn fpi Yeymzì Kxameron” sìk ngolop nìteng. Awngal vay set ke tel tì’eyngit ta Kxameron slä oel mi fpìl futa tsaw lamu sìlstana tìkangkemvi taluna frapo tsamun pivlltxe teri Eywa’eveng sì tivìng aysäfpìlit feyä teri fya’o a tsawl seyki lì’fyat leNa’vi. Ulte kxawm krro latsayu awngaru tì’eyng. 🙂

Quote from: Question #8
What is it that you liked/hated the most about Avatar ?

Vay set “Uniltìrantokx”to rel arusikxit a “Star Wars” tsole’a, slä law oeru fwa tsasye’a “uniltìrantokx” nìtxan nì’ul, tengkrr oe sì “Star Wars” zene livu hasey srefayvur amip. Tengfya oe poltxe srekrr, mì AiMaksì tsìnga alo tsole’a “Uniltìrantokx”it ulte nì’aw tìng mikyun pamur mokriyä Na’viyä ta tsarel arusikx pxaya ayalo. Nìkeftxo, ke fpìl futa fìkem a tse’a tsat mì helku oeyä ke längu sìlstan AiMaksìto, slä oel tsat tsole’a fìtseng hola ayalo kop. Vur “Uniltìrantokx”ä lu oeru prrte’ nìtxan, ulte hufwa lu nìtxampxì ftue, oel fpìl futa oel tslam fya’ot Yeiksulliä nìlstan taluna tsal zeykerok oeti krritur a oe kelku si mì Nihon. Kelku si hu ‘olo alahe a fì’u ke lu ftue slä fko nume nìtxan ulte tsakemil fkot leykatem nìtxan nìteng.

Quote from: Question #9
Has Avatar changed your life in any way?

Kehe, tìnusume lìfyayä leNa’vi “Uniltìrantokx”sì lu oeru prrte’ slä eltu lefgap lu oeru prrte’ kop nìhawng fte oe ke tsun kelku sivi na Na’vi. New oel hivawnu ‘RRtati nìtxan slä srekrr a tsole’a tsaret arusikx, oel mi narmew tsat. Kxawm krro oel ngayop relìt a oeyä key leNa’vi… kea keynikre ke lu foru slä lu oeru nìtxan ngian.

Quote from: Question #10
If you could ask Frommer or Cameron three movie or language related questions what would they be?

Hrh, oel mi fpol’e tì’eyngit amevosìng! Set new nì’aw ngaya lì’ut a nì’Ìnglìsì slu “wife” sì tsive’a hamrelit tìkenongä nì’ul ta Karyu Pawl.

Quote from: Question #11
What else do you do in you free time?

Tse, set oel muntxatusì tsere’a relit arusikx a “Battlestar Galactica” fratrr, slä lu oeru prrte’ nìteng fwa uvan si sì tìng nari uvanur a “Soccer”, ulte nume lì’fyat alahe na ‘Ìnglìsì aspuwin sì Latina. Huwfa krr a ‘eveng lu fkoru, ke lu fkoru kea hawng krrä. Smiley

Quote from: Question #12
Name your top three favorite Earth animals from most favorite to least. Why those? What’s the animal you’re most terrified of?

Ioangìri, “Siamese Cat” sì “Newfoundland” sì “Lemur” lu oeru prrte’ frato. “Siamese Cat” sì “Newfoundland” taluna ftawnemkrrmì lolu soaiaru oeyä hola saw, ulte set lu oeru tsafne”Cat” a syaw ayoe “Azu” (ta “Azreal”). Oel fpìl futa “Lemur” lu lor nì’aw, slä kawkrr mì helku oeyä ke new tsat! Txopu seki oeti ayioang a tsun tspivang sute nìftue. Ha nìngay Eywa’eveng lu nìtxan letxopua tseng oeru! Oe ke kasyä tsateng luke fwa sar uniltìrantokxit, fpìl oe. 🙂

Quote from: Question #13
Pirate, ninja, zombie, or robot?

Txo awnga perlltxe teri set, ke teri zusawkrr, “Ninja” lu swey, fpìl oe. Lahea sute tayerkup srekrr fol omum futa “Ninja”l tspolang fot. Nìngay txo fkol tsive’a “Ninja”ti fko tìsyerkup, kefyak?

Quote from: Question #14
What three items would you take to a desert island and why?

Rum le”Soccer” sì i’en a syaw “Guitar” sì mutxatu oeyä. Tsakem ke tatsam mì horen, slä oel kin ‘eylanit oehu fte tsun ‘ivefu nitram. 😛

Quote from: Question #15
If you could travel to anywhere in space and time (including fictional universes), where would you go and why?

Eywa’eveng! (mì uniltìrantokx) taluna new pivlltxe nìNa’vi Na’vihu! Tsakem si fu oe new slayu “Jedi” fte oe tsun ’ivärìp ayut fa eltu oeyä sì sivar txewkit atanä. Cheesy

Quote from: Question #16
If you were granted one single wish what would it be?

Rangal rivey tì’i’avay krrä, mì ftawnemkrr zusawkrrsì kop. Tsafya oe tsivun nivume aylì’fyat ‘Rrrtayä nìwotx ulte kxawm oe tsunslu kivä hifke alahe. Tsakrr oe tsayun rivun ngaya ketuwong sì nivume feyä lì’fyati, na “Uniltìrantok”. Latsu keftxo fwa soaia nìwotx tayerkup tengkrr oe rerey slä oel fpìl futa tse’a fì’ut a zusawkrr len a fì’uri wou nìtxan. Nìhawng tì’awpo lu tsakem slä wou oeru.

Quote from: Question #17
What is a question you’d ask yourself? How would you answer it?

Tìpawn: Peu lu sìlstan frato mì sirey?
Tì’eyng: Lu fwa fko ska’a kutut feya sì tse’a fot a kurakx eo fko, si stawm tìtsngawvìk suté feya.

Quote from: Question #18
True or false?

‘Awve: Set “Kale” lu oeyä tstxo angay, slä lamu oeru tstxo alahe krr a oe lu nì’ul ’ewan.
Muve: Ke lu oeru prrte’ fì’u a syaw “Cinnamon” sì fì’u a syaw “Coconut”. Oe mefì’ut ke tsun yivom nìteng.
Pxeyve: Awlo oel ultxarolun tutet a “Steven King” ro seng a fkol tse’a relit arusikx.

Quote from: Question #19: My Life is AVTR
What is the funniest, weirdest, or most embarrassing Na’vi or Avatar related thing that has happened to you?

Tuteo polawm oeru san “Where the world goes to play” nìNa’vi slu peu? sìk (tsaw lu oeyä tìkangkemä aylì’u) ulte poltxe oe nìtxan nìwin san “Tseng a kifkeyä frapo kä fte uvan si” sìk luke fwa fwew lì’upukit. Tsatutu ‘oleyng san fìtxan lì’fyat leNa’vi tslam srak?Huh? sìk ulte tsakrr oe olomum futa oe krrnekx nìtxan txampxìto fì’uru nume fìlì’fyat. Keteng lu tsaw ayvur tsatsengä. slä lu vur a eltur tìtxen si oeru.

Quote from: Question #20: Bonus Question
Can you tell me a story you hear or read recently that you liked?

Set oe tìng nari pamrelur a syaw “Thomas Covinent”. Tsaw lu nìtxan keftxoa vur teri tute a lu poru kawnga säspxin ulte po lu nìtxampxì meyp tute a steyki oeti slä oe ke tsun ftivängang taluna fìtxan eltur tìtxen si! Rä’a tse’a tsat txo nga ke new stivi tengkrr tìng nari nì’ul.

——————

Kìyevame! 🙂
ta Keyl

Advertisements

Actions

Information

3 responses

5 08 2010
Bou7

How have learned to master the language Na’vi?

5 08 2010
seppukitty

Hi Buo7,

I defiantly haven’t “mastered” the language yet, but I’ve become an intermediate student at it through a lot of studying, writing to my friends, and translating things. My listening skills are pretty terrible though. 😦 If you’re interested in learning go check out LearnNavi.org. They have a lot of stuff to help beginners get started.

-Kale

15 08 2010
tireaaean

Seykxel sì Nitram ma tsmukan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: