Ulte fìtrr Txankunsìp Kalaktìka

10 05 2010

Txonam lamu “Tutan LeFngap”, ulte fìtxon lu “Txankunsìp Kalaktìka”. Oel fpìl futa lu oeru prrte’ txampxì ayvurä teri zusawkrr lelìm, ke lu Uniltìrantokx nì’aw. 😀

Pxìm oe päpawm san “Pelun lu oeru prrte’ fayrel arusikx?” sìk. Oe skxakep kawkrr ke ayomum nìngay, slä krr a lolu ‘eveng oeyä sempulhu ‘awsiteng toling nari txana ayrelur arusikx, na “Txankusìip Kalaktìka” aspuwin sì “Puk Rotsersì” sì “LeTanhì Sam” sì aylahe atxan. Ulte oe frakrr namew ivomum nì’ul sì ngivop nì’ul ayvurit oeyä mì fayhifkey ahiyìk. Trro, oe kxawm zene ngivop oeyä vul sì oeyä lì’fya akewong, kefyak? Krr a lu oeru krr nì’ul, kxawm, set oe nì’aw nìtam tsun ftivia FìLì’fya.

Lu frapor prrte’ lahea fayvur a ke lu Uniltìrantokx teri zusawkrr lelìm srak? Oe sìlpey tsnì txo Kameronil ngivop nì’ul ayrelit arusikx mì hifkey Uniltìrantoxkä, fo layu sìlstan mipa “LeTanhì Sam” to. 🙂

Kìyevame trray,
ta Keyl

Advertisements

Actions

Information

One response

13 05 2010
Prrton

Tsakrr a oe ’ewan larmu (txantxana ftawnemkrr) oeru prrte’ lu nìtxan fwa nìn Tsam?kunsìp Ng?alä?ktìkati fa TiVi letxon. Ngian, oe tsakrr lu ’eveng nì’aw ulte ke tslam fìtxan ke sìlronsem lu tsa’u. Tafral, tsakrr a mipa Tsamkunsìp Ngaläktìka sngalmä’i maw zìsìto fa SayFay, oe new ke sìlpivey nìhawng. SLÄ, set oel fpìl futa mipa tsavur leNgaläktìka lu ’aw’u aswey ayhapxìta ayvurä zusawkrrä lelìm nìwotx. Tsafya a tsaw ’oli’a lu sìlronsem nìngay tì’efumì oeyä. Keftxo lu nìngay nìteng fwa Käprikä längu sìltsan sngelto nì’it nì’aw. 😦 Oe ftolang tsat nivìn ye’riǹ maw fwa sgolä’i.

Oer kop prrte’ leiu nìtxan tìfpusìl teri sìtsunslu ahiyìk sì astxong ulte oeru nìteng lu tìspaw a tsunslu fwa awnga ke tsun kivame tìftem krrä nìlaw nìtam fte tsat tslivam nìngay. Txo lu kanua fnetìreyo a tsun sivop ftu kifkeyo tsawkeyä alahe fte ayoengur fivrrfen ’Rrtaro, kop tsun livu sìketeng lutsunslu nìtam kip ayoeng ayfosì tsnì ke tsivun keng tsäpive’a, stäpivawm, ’äpivefu kaw’it hufwa asim nìtxam fte ’äpivampi nìftue.

Oeyä ronsemä tìtxur a ngivop ayvurit leiu tsa’u a oer tsranten frato.

Txana krr rivey ayvur ayronsemta a sar ke lu ye’ung a’änseym! 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: