Oel ftolängem nìhawng krrit… Pamrel si nìNa’vi ko!

7 05 2010

Kaltxì, ma frapo!

Oel ftolem nìhawng krrit ulte ke pamrel serängi mì fìtseng nìtam. Ye’rin oeyä yawnetu tayätxaw ta Ni’pon ulte tsakrr kop oel sngeykayä’i tìkangkemit uvanä amip.  Fìkemil ‘eykefu oeti nitram slä oeru ke lolu krr nìtam fte nivume lì’fyati leNa’vi sì ngivop upxare amip mì fìpìlok fpi frapo (sì fpi oeyä Na’vi :)).  Oel kop tolel fmawnoti akenitram fa oeyä tsmukan (oeyä tsmukan angay), slä set tsakem lam nì’ul sìlstan ulte krr a oe soaiaru frrfen zusawkrrmì, fra’u eyawr layu nìmun, oe sìlpey. Tìmuntxa ke livu ftue fratrr ko.

Oe txoa livu, fìtrr oe ke tsun pamrel sivi nìtxan (oe zene hivahaw fte tsivun tìkangkem sivi nìlstan trray), slä rä’ä txopu si, oe pamrel saryi sì parylltxe nì’ul nìyol.

Kìyevame trray!

ta Keyl

Advertisements

Actions

Information

3 responses

7 05 2010
Prrton

Ma Keyl, kaltxì!

Oeru teya si fwa nga ‘erefatsu nitram nìtam fte pamrel sivi fìtsengemì nìmun. Sìlpey oe, ngeyä soaia tsayun Ni’ponta tivätxaw nìftue nìzawnong ulte ngeyä tsmukanìri Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi! Nìrangal, peyä tìsraw ulte nga nìteng ‘erefu taluna po kop ngaru yawne lu a tsatìsraw ‘ivi’a pxiye’rìn nìwotx.

Tìkeftxori wrrpa tengkrr Fpom mìfa livu!

ta Prrton

7 05 2010
seppukitty

Irayo nìtxan, ma Prrton. Lu oeru ‘eylan pxel nga a fì’uri oeru teya si. 🙂

Awngal kin aylì’ut leNa’vi na “頑張ります” leNihongo. 😉

9 05 2010
Prrton

Fìralfpi fìfya’ori a fì’ut tsun pivlltxe nìftue, oe mllte ngahu nìwotx tsara awngeyä tìkin lu apxa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: