Kxawm oe zene pivlltxe san “Letrra (mungwrr txon uvanä) Na’vi”

16 04 2010

Frakinäahrr (Peu le’Ìnglìsìa “Week” slu nìNa’vi?) oe tsìnga eylanhu uvan si ro helku oeyä, ulte oel ke fpìl futa kawkrr tsatxon oe ke tsayun pamrel sivi mì fìtseng.  🙂  Slä krro oe fmayi kxawm.  Ayoe tsatxonur syaw “Txon Uvanä” ulte tsakrr ayoe nìtxan krrnekx ayfìkemur a lu tìhangham sì tìpängkxo sì tìnäk (ulte ayoe uvan si nì’it krr a sakem ke lu tam).  Frakrr fìtxon lu mowan, slä frakrr fperìl oe san “Hufwa trray lu syena trr tìtsurokxsre, oe skxakep ke nayew kivä ne tìkangkem”  sìk.  Slä frapo fayeylanä lu oeyä aylertu tìkangkemä kop, ha tsatrr asyen ayoe ‘awsiteng ‘ayefatsu ngeyn, tsakrr herangham sì perängkxo nìmun.  Lu txantsan ko. 😀

Set oe zìyene sngivä’i nìmun fte tsivun leykivu hasey oeyä uvan amip ye’rin. Oeyä tìkangkem lu tìngop uvanä ulte maw tìkangkem kop oel ngerop ayuvanit —  keye’ung, oe omum.  Fì’u lu fpi eltu lefngap uvan a fko tsam seri aylahehu teri kllpxìltu, slä kawtu terkup, nì’aw ayhapxìt le’opin munge fkol.  Tsìnga sute tsun uvan sivi krr ateng, slä fo ke zene tivok tsenget ateng.  Set uvanä renu sì reltseo lolu hasey, slä sa’u vay set ke slu ‘awa ‘u ‘awsiteng.

Txo oeru krr lu nì’ul fìtxon, oe kxawm tayìng oeyä mokri Omängum Fra’utiru fpi fìwep.tseng:  http://www.tyger.org/~tiger/navi/wordlist.php.  Oel fpìl futa tsakem layu txantsana tskxekeng na fìpìlok.

Lu kea tìralpeng le’Ìnglìsì fìtrr taluna lam oeru fwa kawtul a tsere’a fìpìlokit ke kin tsat.  😛

Kìyevame trrray.

ta Keyl

Advertisements

Actions

Information

4 responses

17 04 2010
Kemaweyan

Kaltxì, ma tsmukan. Oeru nìtxan prrte’ lu fwa tsun nìmun oe tsirve’a ngeyä ‘upxaret amip 🙂

Ke amomum oel futa ngal ngop ayuvanit, tsakem kxawm latsu nìtxan prrte’ ngaru 🙂 new oe ngaru nìmun siveiyi irayo tsnì nga pamrel si fìtsenge ulte lì’fyari leNa’vi tsun oe aylahesì tskxekeng sivi…

Ngeyä ‘upxareri zene oe piveng futa keyey a oel tsole’a lu hol ftawnemkrrto 😉 Nì’aw oe new wivìntxu ngaru kxeyey lì’umì… ngal leykatem tsat 😉

17 04 2010
Kemaweyan

Oeru txoa livu.. Namew oe pamresl sivi san ngal leykOLatem tsat 🙂

17 04 2010
Prrton

Uvan si a tsakem tsranten nìtxan ulte furia nga tsun tìkangkem sivi tsar a ngaru kop prrte’ lu nìlaw, oe ‘efu nitram. Ulte mllte oe ngahu tsara neyä fìpìlokìri ke kin tìralpengit nì’Ìnglìsì kaw’it txo ngeyä tìkan angay lu tsawa pamrel sivi sì pivlltxe nìlaw nì’ul nìNa’vi. Ngian, txo tsa’u a nga tsar keran livu pxaya suteyä merum lenari nìfya ne fìpìlok täpivìng nì’ul, tsatxelefpi, kxawm latsu säfpìl asìltsan tsnì ralpiveng krro. 😉

17 04 2010
Kemaweyan

Sran, tsatxeleri a tìralpeng le’Ìnglìsì oe kop mllte mengahu. Fpìl oel futa tsaralpengit ke kin kawtul a fìpìlokne tsun ziva’u, talun fìpìlok leNa’vi lu ulte frafrrtul fìtsenget tok nì’aw lì’fyafpi 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: