Oe zene hivahaw nì’ul…

14 04 2010

Munea srr sì munea upxare.  Kaltxì, ma oeyä eylan.

Txonam oe krrnamekx nìhawng fa pamrel leNa’vi fpi fìtseng ulte oe ke hamahaw nìtam sre hrr a oe zamene kivä ne tìkangkem oeyä fìtrr. ::)  (lrrtok torukä)  Tìkangkem lu keftue luke tìhahaw sì hu fra’u a teri tsaw oe new pivlltxe nìNa’vi.  Irayo nìtxan frapor a rerun pxaya hì’ia keyeyit oeyä sì srungit terìng oeru. Tsakem lu lun a fìpìlokit sngeykolä’i oel, rutxe rä’ä ftang.

Fìtrrä txeleri, pivlltxe teri keyey ko!  Oel fpìl futa oe kin nari sivi nì’ul krr a oe pamrel si nìNa’vi.  Keyey mì upxare trramä lamängu nìhawng ftue!  Slä set law oeru lu fwa ‘Ìnglìsì nìteng oeyä ayzekwä kxeyey si nìtxan ulte oeyä eltul kefrakrr tsere’a sa’ut.  Hufwa krr a oe perängkxo hu tute alahe, pxìm ke peng poru teri keyey peyä txo oel fpìl futa tsatutel omun fya’ot aeyawr nìngay fu tsakxeyey ke lu tsranten.  Oel fpìl futa fìfya tìpängkxot ke fteykang fkol ulte nì’ul sìlstana tskxekeng tsun livu frapor.

Fìfya kawnga ayu tok nìteng.  Pxaya sute fmi fte tsivun pamrel sivi nìNa’vi hu frapo luke tìftia horenä ulte kxeyey seri nìtxan, slä oel spaw futa faysuteru prrte’ lu nì’aw säfpìl a lu tìnume leNa’vi ulte ye’rin ftayang maw krr a fol tslolam hìmtxanit tìkangkemä a awnga kem seri fte tsivun nviume fìlìfyat.  Txo fo ke ftang, txanstan leiu, slä awnga zene wivìntxu foru a nìngay new nivume holpxayit keyeyä sì lunit a fo kin nivume eyawra horenit txo new tslivam lìfyat leNa’vi nìngay.

Peut ayngal fpìl teri keyey sì teri tìpängkxo asìlstan?

Kìyevame, trray!

ta Keyl

Trramä ‘upxare nì’Ìnglìsì:  Yesterday’s message in English:

I thought I would add some more directly translated English so that people who may not know all the words can follow along more easily and see my thought process.  (I know nìNa’vi does not literally mean “in Na’vi”, but it is a good placeholder in some sentences instead of Na’vi-ly. )

‘Awvea ultxari ohengeyä, nawma sa’nok lrrtok siveiyi.

First meeting our<CER>, great mother smile may-make<LAUD>.

…ulte txo fìkem ke lu oengeyä ‘awvea ultxa: kaltxì nìmun! 🙂

…and if this-action not be our first meeting: hello again! 🙂

Syaw fko oeru “Keyl” nìNa’vi (sì nì’ìnglìsì slä tsalì’fyamì pamrel si nìketeng),

Call one to-me “Keyl” (in)Na’vi (and (in)English but in-that-language writing make differently),

ulte fì’u lu oeyä ‘awvea ‘upxare “pìlok”ro, tengfya oe syaw fìtsengur.

and this be my first message at-(a)-blog, as[same-way] I call to-this-place.

Oe lu ‘awpo meyktanä pängkxotsengä a tstxo lu “Na’vi Nì’aw” mì wep-tseng NumeNìNa’viyä,

I am one of-two-leaders of-chat-place that name be “Na’vi Only” in web-place of-LearnNa’vi,

slä oeyä tìkangkem angay lu reltseotu sì renu-ngopyu ro wep-tseng leuvan atsawl.

but my work true be artist and programmer[pattern-maker] at web-place game large.

‘Ìnglìsì wrrpa, oe tsun pivlltxe sì pamrel sivi nìNihongo nì’aw,

English outside, I can speak and writing make (in)Japanese only,

slä tìftia lì’fyayä oeru prrte’ lu a talun oe fteria nì’it nìHanyu sì nìLatina sì nìFransey sì nìEspanyol sì nìÄnglo-säkson sì nìaylì’fya alahe.

but learning of-language to-me pleasurable be that because I am-learning a-bit (in)Chinese and (in)Latin and (in)French and (in)Spanish and (in)Old English and (in)languages other.

Kxawm nga payatsawm san “Pelun ngal ngolop fìpìlokit a fìtxan hola sute tsun tslivam?” sìk.

Probably you will-perhaps-ask quote “Why you make<PFT> this-blog that so-much few people can understand?” unquote.

Oe fìkem seri fpi aylun le’awpo oeyä — oe new slivu nì’ul sìlstan krr a oel serar lì’fyat leNa’vi ulte fya’o a oe tsayun fìkem sivi lu nì’aw tskxekeng letrr.

I this-action am-doing for reasons selfish my — I want to-become more good when I use (the)language Na’vi and how I will-be-able this-action to-do is only practice daily.

Tengfya fralì’fya, txo fkol ke sivar tsat, fko ke nayume.

As all-languages, if one not may-use that, one not will-learn.

Slä san “Pehem si nga mì fìtseng” sìk nga payatsawm nìteng.

But quote “What-action do you in this-place” unquote you will-perhaps-ask as-well.

Tse, oe sngasyä’i fìfya, pamrel seri teri oe sì terìng fraporu sìkenongit fya’oä a oel sar lì’fyat leNa’vi.

Well, I going-to-start this-way, writing making about me and giving to-everyone examples of-(the)-way that I use (the)-language Na’vi.

Zusawkrrmì, layu upxare mokriyä sì famrel frrtuä sì sänume leNa’vi.  Nari si! 😛

In-future, be messages of-voice and writing of-visiter and teaching Na’vi.  Pay attention! 😛

Txo livu ngaru nì’ul sìpawn a oe ke fpolìl, rutxe fpe’ oeru ngeyä aysäfpìl äo fì’upxare, ulte oe ‘ayeyng trray.

If may-be to-you more questions that I not think<PFT>, please send to-me your thoughts after this-message, and I will respond tomorrow.

Nìteng mì upxare trrayä, oe ralpayeng faylì’ur nìÌnglìsì txo tuteol fperìl futa poru tìtslam fìfya lu nìhawng mi keftue.

As-well in message of-tomorrow, I will-interpret to-these-words (in)English if person is-thinking that to-them understanding this-way be too still difficult.

Tìng nari nga oeru a fì’uri, irayo nìtxan ulte oe sìlpey tsnì nga fayrrfen nìmun zusawkrrmì!

Look you to-me this-thing<SUB>, thanks much and I hope that you will-visit again in-future.

Advertisements

Actions

Information

4 responses

15 04 2010
Kemaweyan

Kaltxì, ma ‘eylan 😉 Oeru prrte’ leiu fwa ngal solung ‘upxaret amip ulte oe tsun tsive’a sì nìftue tslivam tsat 🙂

Ngaru ‘ereyng oe ngeyä tìpawmìri a teri keyey sì tìpängkxo lìmu. Nì’awve teri keyey a oel rolun mì fì’upxare. Tsunslu fwa pxaya aylì’u oeyä tsawteri lu nì’aw säfpìl, slä tsafya oe fpìl ulte oeru lam fwa ayfì’u lu eyawr…

Oe ke pìylltxe teri keyey a lepamrel nì’aw lu, pxel mì lì’u a san oeya sìk (nìeyawr lu san oeyä) fu san sutu sìk (nìeyawr lu sute). Fpìl oel futa tsaw lu nì’aw taluna nga txana krr ke hamahaw.

Slä lu tsatsenge lahea keyey a teri tsaw set oel pìyeng ngaru:

keyawr lu san sre krr sìk, nì’aw san sre hrr;
fìpìlokit sngeykolä’i oel sìk – fpìl oel futa fìfya lu eyawr;
Slä set law oeru lu fwa sìk – nga poltxe luke lì’u a san lu;
oeyä ayzekwä kxeyey seri sìk – fpìl oel futa san seri sìk fìtsenge lu nì’ul sìltsan;
oeyä eltul kefrakrr tsere’a sa’ut sìk – fìtrr oe pamlltxe teri fwa eyawr lu san aysa’u sìk fu san sa’u sìk (fìtsenge nga sivar san , talun oe fpìl teri si);
tìnume lì’fyayä leNa’vi sìk – oel solung lì’uti a san lì’fyayä sìk, fpìl oel futa fì’u fìtsenge lekin lu;
a awnga zene kem sivi sìk – txo oel nìeyawr tslolam ralit, ha oeru lam fwa fìfya lu nì’ul sìltsan, lì’uhu a san zene;
wivìntxu sìk – nga pamrel soli san wìntxivu sìk a fì’u lu keyawr;
nìngay new nivume holpxayit keyeyä sì lunit sìk – oel solung san -it.

Ulte lu oeru pxesäpfìl a oel ke omum nìngay:
pxaya hì’ia keyeyit sìk – oel ke omum futa tsun fko pivlltxe fìfya fu nìeyawr lu san pxaya keyeyit ahì’i sìk;
trramä sìk – ke omum oel futa eyawr lu fìlì’u;
Fìfya kawnga ayu tok nìteng sìk – kxawm fìtsenge zene fko sivar lì’ut a san lu sìk tup san tok.

Lawnatema ‘upxaret nga tsun tsive’a mì hìng ngeyä ro fängkxotseng, tsatsenge oel wolìntxu keyeyit nìwotx fa ‘opin 😉

Fpìl.. kehe.. omum oel futa leiu txantsan fìkem a awnga perängkxo nìNa’vi ulte fìfya tskxeken seri fte pivlltxe fa fìlì’fya anawm nìftue sì nìltsan 🙂 Irayo seiyi oe ngaru nìtxan, ma tsmukan. Eywa ngahu ulte fra’u ngaru prrte’ livu 😉

15 04 2010
seppukitty

Irayo! Set oel leykolatem pxaya keyeyit.

Oeng zene pivllxe teri fì’u a lu “tok” sì “lu”, sì teri tsaytele alahe krr a lu oeru nì’ul krr. 🙂

16 04 2010
Prrton

Keyeyri… fpìl oel futa fì’u lu txele a ke lu ftue nìwotx. San pelun? sìk fko pawm. Lu aylun apxay, slä oe fmìyi pivlltxe teri pxesa’u a oel fpìl futa tsranten frato.

1. Txo ke lu evil lelì’fya tivok tsengit asìm fu txo tsaylì’u a tsar lu keyey ke tsat tsive’a kepol, ke tsranten fìtxan. Maw krro a ftolem, tsatute a pamrel si tsa txele fu vur sngä’ikrr tsun tivätxaw fte tsat tiving nari ulte leykivatem nìeyawr (txo ‘awpor tsranten). Nìngay ke tsun kepor ke’ursì livu kea kxu kaw’it.

2. Tsaykeyeyit tsun tsive’a sì NÌVUME a evi lelì’fya lu a tsakrrìri, tse, fko zene nari sivi nì’it nì’ul ìlä fya’o a oe nìtrrtrr fpìl.

3. Lu kxeyeyteri ‘awa pa’o a tsun fkor srung sivi nìtxan vay tì’i’a a kxawm tsatsun fko pivlltxe san kxeyey lu sìltsan sìk. Tsalun len tsakrr a fko (oe nì’aw?) ‘efu tsatìsngap a za’u ‘awsiteng hu tìtslam kxeyeyteri a ngolop sì rolun. Ngäng fkxake. ‘Opin keyä latem. Tìlawìl ralä lì’uyä a tok mìpat eltuyä latem nìteng. Tsaral a lu mìkamtseng kxeyeyä slu txur nì’ul ulte pänutìng fkor futa ‘ayì’awn. Tsatìsraw lu rina’ a fra’uti leykatem. Fì’u sìltsan lu, slä pxìm ke ftue. Tìsraw ke ftue lu kawkrr, slä kop frakrr ke lu kawng nìwotx nìteng.

Pxehey kxeyeyä

Tengkrr nerume (sì kerar) awnga, nari säpivi nìteng KO!

17 04 2010
seppukitty

Poltxe nga san “Tìsraw ke ftue lu kawkrr, slä kop frakrr ke lu kawng nìwotx nìteng.” sìk, a fì’u lu ngay nìtxan nang! Oeru ke lu kea prrte’ fì’u a kxeyey si, slä txo kawtul ke piveng oeru futa oe lu keyawr, kawkrr tsivun nivume oe, kefyak?

Oel nì’aw new futa tute ‘awve pängkxo teri txele, maw tsakrr peng oeru teri keyey oeyä. Fa fìfya’o tìpängkxo ke ftang ulte kxawm frapo tsun nivume luke tì’efu tìsrawä fìtxan.

Faylì’uri, oe irayo nìtxan ngaru seiyi, ma oeyä ‘eylan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: