Kaltxì ma frapo! Tuteo terìng nari srak?

13 04 2010

‘Awvea ultxari ohengeyä, nawma sa’nok lrrtok siveiyi.  …ulte txo fìkem ke lu oengeyä ‘awvea ultxa: kaltxì nìmun! 🙂

Syaw fko oeru “Keyl” nìNa’vi (sì nì’ìnglìsì slä tsalì’fyamì pamrel si nìketeng), ulte fì’u lu oeyä ‘awvea ‘upxare “pìlok”ro, tengfya oe syaw fìtsengur.  Oe lu ‘awpo meyktanä pängkxotsengä a tstxo lu “Na’vi Nì’aw” mì wep-tseng NumeNìNa’viyä, slä oeyä tìkangkem angay lu reltseotu sì renu-ngopyu ro wep-tseng leuvan atsawl.  ‘Ìnglìsì wrrpa, oe tsun pivlltxe sì pamrel sivi nìNihongo nì’aw, slä tìftia lì’fyayä oeru prrte’ lu a talun oe fteria nì’it nìHanyu sì nìLatina sì nìFransey sì nìEspanyol sì nìÄnglo-säkson sì nìaylì’fya alahe.

Kxawm nga payatsawm san “Pelun ngal ngolop fìpìlokit a fìtxan hola sute tsun tslivam?” sìk.  Oe fìkem seri fpi aylun le’awpo oeyä — oe new slivu nì’ul sìlstan krr a oel serar lì’fyat leNa’vi ulte fya’o a oe tsayun fìkem sivi lu nì’aw tskxekeng letrr. Tengfya fralì’fya, txo fkol ke sivar tsat, fko ke nayume. Slä san “Pehem si nga mì fìtseng” sìk nga payatsawm nìteng.  Tse, oe sngasyä’i fìfya, pamrel seri teri oe sì terìng fraporu sìkenongit fya’oä a oel sar lì’fyat leNa’vi. Zusawkrrmì, layu upxare mokriyä sì famrel frrtuä sì sänume leNa’vi.  Nari si! 😛

Txo livu ngaru nì’ul sìpawn a oe ke fpolìl, rutxe fpe’ oeru ngeyä aysäfpìl äo fì’upxare, ulte oe ‘ayeyng trray.  Nìteng mì upxare trrayä, oe ralpayeng faylì’ur nìÌnglìsì txo tuteol fperìl futa poru tìtslam fìfya lu nìhawng mi keftue.

Tìng nari nga oeru a fì’uri, irayo nìtxan ulte oe sìlpey tsnì nga fayrrfen nìmun zusawkrrmì!

Kìyevame trray,

ta Keyl

Advertisements

Actions

Information

6 responses

14 04 2010
Kemaweyan

Kaltxì, ma tsmukan. Oel ngati kameie 😉

Ngal omum oeti fa tìpängkxo mì NumeNa’vi pängkxotseng, sìlpey oe, nga ‘ok seri 🙂 New oe ngaru siveiyi irayo, fìsäfpìl lu txantsan fpi sìnume lì’fyayä leNa’vi. Oe mllte ngahu nìwotx tsnì tskxekeng nì’aw lu fya’o fte pivlltxe nìltsan fa lì’fya a awngal nume.
Rutxe rä’ä ftang pamrel sivi fìtsenge. Tsun tsive’a sì tslivam ngeyä upxaret a fì’u oeru prrte’ lu 😉 Ulte lì’fyari leNa’vi fìkem txantsana tskxekeng leiu.

M.’U. Oel tsole’a keyeyot lepamrel ‘upxaremì ngeyä, ma tsmukan. Tìkenong: s[u]gn[/u]asyä’i, mo[u]rk[/u]iyä. Ulte kxawm nìeyawr livu san [i]mì upxare[/i] sìk 😉

14 04 2010
seppukitty

Irayo, ma kemaweyan!

Oel fpìl futa kin nga livu oeyä eyawrtu. Oel leykolatm tsaykeyeyit!

14 04 2010
Prrton

Tengkrr awnga terìng nari ne keyeyo… Tsaw zene «…leykolatEm tsaykeyeyit!», kefyak? 😉

14 04 2010
Prrton

Ma Keyl, Kaltxì!

Nì’awve, Ngeyä fìpìlokìri, oe ‘erefu nitram nìtxan! Txawnula fya’ofa alor nìwotx! Kem sawni nìtxantsan.

Nawma fìtìkangkemìri lesrung fpi lìfyaolo’ leNa’vi NGAsì, ngaru irayo seiyi oe.

Ngian, sìlpey oe nìngay tsnì tsayun nga ‘ivi’awn nìfya a nari seri ngeyä lunur tìkanrusì angay. Rutxe, rä’ä tung futa VRRTEPìl KXEYEYÄ skiva’a tìprrte’ti ngeyä kaw’it… keng ngal ‘irveko pol ta mìpa fu wrrpata nìteng.

Nìlaw, Nawma Sa’nok lrrtok seri set.

M.’U.: Tsayfam mokriyä ngeyä fìtsengmì sngayä’i pehrr? 😉

14 04 2010
Prrton

…keng NGAT ‘irveko pol…

KAWNGA VRRTEP! 😉

14 04 2010
seppukitty

haha, irayo nìtxan ma ‘eylan,

Keyeyil oetì ke txopu seyki, ulte oeru lu prrte’ fwa sute tìng nari aylì’ur oeyä sì oeru tìng srungit. Slä sran, oel tayung futa oeyä keyeyil skiva’a oeyä tìprrte’it. Rä’ä txopu si.

Oeyä ‘awvea ‘upxarel lemokri tayok fìtsengit ye’rin, oe fpìl. Nari si. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: