Oe leiu “Navi of the Week”!

12 07 2010

Fì’u lu oeyä tì’eyng mevosìng tìpawnur. Rutxe tìng nari ulte peng oeru ngeyä aysäfpìl!

——————-

Quote from: Question #1
Who are you?

Kaltxì, ma frapo! Oeyä tstxo mì fìtseng “keylstxatsmen” lu, slä oel tsat ngolop krr a ke tsolam lì’fyat leNa’vi ke’u, ulte ha set oe nulnew fko syivaw oeru “Keyl”. 😉 Oe kelku seri mì Siätll, Amerika, hu muntxatu a poeru syaw “Tsie” ‘itansì a “Seiya” (peyä tstxo nì’aw lu teng krr a pamrel si nìNa’vi fu nì’Ìnglìsì), ulte kelku soli pxeya zìsìt mì Nihon a nì’awve ultxarolun oeyä muntxatut. Lìfyari, oe tsun pivlltxe nì’Ìnglìsì sì nìNihongo ulte na frapo fmeri lì’fyati leNa’vi nivume krr a oe tsun krrnivekx fìfnetìkangkemviru amowan. Ro sìkangkem oeyä, ngerop uvanit a tute uvan sayi fa eltu lefngap ulte fko syaw fìuvanur nì’Ìnglìsì san “Mystery Case Files” sìk. Fìkem sì tìnusume lì’fyayä amip lu oeru prrte’ nìtxan. 🙂

Quote from: Question #2
Why are you here?

Lerusikxa relit a “Uniltìrantokx” tsole’a tsìnga alo mì AiMaksì (stum oeyä eylanhu a new kivä sì tivìng nari nìwotx), ulte sngamä’i fpivìl futa oe new nivume nì’ul teri tsakifkey, Pawl Frommìrsì, peyä lì’fyasì angawnop. Tsakrr ta tsengo oel stolawm fmawmit a suteol fìtsenget ngolop ulte hola aynumeyu poltxe hu Karyu Pawl sì ‘awsiteng ultxa soli mì fìtseng. Mawkrr oe poltxe sutehu nìtxan mì LearnNa’vi.org ulte sngolä’i tìkangkemvit a pamrel si aylì’ur leNa’vi nìwotx fa fìrel lerusikx. Fìfya oe nolume nìtxan teri Eywa’eveng ulte aylertu slolu ayeylan. Smiley Fratrr, oe krrnerekx ‘awa fu munea “owar” (krrhapxì ‘Rrtayä) fìkemur a pamrel si sì tìng nari lì’fyar leNa’vi. Krro krro pawnlltxea tskxekeng si, slä kin tsakem sivi nìtxan nì’ul oe.

Quote from: Question #3
Where do your alias and profile pic come from?

Oel fpìl futa pxaya sutu mì LearnNa’vi.org krr a nì’awve tsole’a “Uniltìrantokx”, fparmìl san “Oel rangal futa oe tsun slivu hapxì Na’viyä sì kelku sivi Eywa’eveng” sìk, slä oeri fparmìl san “Oe new livu Norm”. Smiley Oeyä tstxo pängkxotsengä nì’aw oeyä tstxo ‘Rrtayä na fwa Na’vil pivlltxe tsat. Pängkxotsengä relìri, oel ftxey tsat taluna tìhangham lu oeru letsranten ulte oel ke new futa tuteo stivi oeru txo oel pivlltxe lì’uot ahiyìk. 😛

Quote from: Question #4
Srak nga tsun nìna’vi pivlltxe?

Oe tsatsun pamrel sivi nìNa’vi, slä tìplltxe vay set ke lu ftue. Rutxe peng oeru fya’o a aynga fpìl teri aylí’u oeyä! Frakrr nerew oe nivume nì’ul. Oeyä ayeylanil sì mutxatul omum futa lì’fya leNa’vi lu oeru prrte’, slä txampxìl ke tslängam lunit a oel nume tsat. Ngian, tok fìtxan aynumeyul fìpängkxotsengit talun, leiu oeru letama ayeylan “leNa’vi” fpi oe.

Quote from: Question #5
What’s you favorite Na’vi word? Did you incorporate it (or others) into your everyday vocab?

Prrte’! Slä oel ke solar tsat mì sìplltxe letrrtrr. Oel ke fpìl futa sutul mì sìkangkemtseng oeyä tsliyevam!

Quote from: Question #6
In your opinion, what are the top three user-created content on the LN website?

Taronyuä lì’upuk wou! Oel sar tsat fratrr, slä lahea ayut mì fìtseng ke sar pxìm oe. Krr a sngolä’i nivume lì’fyati leNa’vi, ke tok ke’ul a srung si numeyur mungwrr postì Pawlä mì seng a “Language Log” sì ham mokriyä ta rel arusikx a “Uniltìrantokx”! Tsakrr oe nìtxan nìtxan ftolia nìlkeftang ulte poley nìmwaypey nì’ul ayli’ut ta Pawl.

Quote from: Question #7
Have you made any contributions to the LN community that you’re particularly proud of?

Oe sì Prrton sngolä’i tsenga a Na’vi Ni’aw. Hufwa nì’awve hola sutul tarmok tsatsengit ulte pxaya sutel fparmìl futa tsaw lu kanga säfpìl talun fìlì’fya ke lu hasay kaw’it, slä set sì zusawkrrmì oel fpìl futa pxaya sute sngìyä’i tsivun parmel sivi sì pivlltxe nì’ul nìNa’vi ulte “Na’vi Nì’aw” sìlstana tskxekengtseng slatsayu. Lahea tsakemìri, hu Skyinou sì frapoyä aysäfpìlfa tìkangkemvi a syaw tsaru san “Mevosìng tìpawn fpi Yeymzì Kxameron” sìk ngolop nìteng. Awngal vay set ke tel tì’eyngit ta Kxameron slä oel mi fpìl futa tsaw lamu sìlstana tìkangkemvi taluna frapo tsamun pivlltxe teri Eywa’eveng sì tivìng aysäfpìlit feyä teri fya’o a tsawl seyki lì’fyat leNa’vi. Ulte kxawm krro latsayu awngaru tì’eyng. 🙂

Quote from: Question #8
What is it that you liked/hated the most about Avatar ?

Vay set “Uniltìrantokx”to rel arusikxit a “Star Wars” tsole’a, slä law oeru fwa tsasye’a “uniltìrantokx” nìtxan nì’ul, tengkrr oe sì “Star Wars” zene livu hasey srefayvur amip. Tengfya oe poltxe srekrr, mì AiMaksì tsìnga alo tsole’a “Uniltìrantokx”it ulte nì’aw tìng mikyun pamur mokriyä Na’viyä ta tsarel arusikx pxaya ayalo. Nìkeftxo, ke fpìl futa fìkem a tse’a tsat mì helku oeyä ke längu sìlstan AiMaksìto, slä oel tsat tsole’a fìtseng hola ayalo kop. Vur “Uniltìrantokx”ä lu oeru prrte’ nìtxan, ulte hufwa lu nìtxampxì ftue, oel fpìl futa oel tslam fya’ot Yeiksulliä nìlstan taluna tsal zeykerok oeti krritur a oe kelku si mì Nihon. Kelku si hu ‘olo alahe a fì’u ke lu ftue slä fko nume nìtxan ulte tsakemil fkot leykatem nìtxan nìteng.

Quote from: Question #9
Has Avatar changed your life in any way?

Kehe, tìnusume lìfyayä leNa’vi “Uniltìrantokx”sì lu oeru prrte’ slä eltu lefgap lu oeru prrte’ kop nìhawng fte oe ke tsun kelku sivi na Na’vi. New oel hivawnu ‘RRtati nìtxan slä srekrr a tsole’a tsaret arusikx, oel mi narmew tsat. Kxawm krro oel ngayop relìt a oeyä key leNa’vi… kea keynikre ke lu foru slä lu oeru nìtxan ngian.

Quote from: Question #10
If you could ask Frommer or Cameron three movie or language related questions what would they be?

Hrh, oel mi fpol’e tì’eyngit amevosìng! Set new nì’aw ngaya lì’ut a nì’Ìnglìsì slu “wife” sì tsive’a hamrelit tìkenongä nì’ul ta Karyu Pawl.

Quote from: Question #11
What else do you do in you free time?

Tse, set oel muntxatusì tsere’a relit arusikx a “Battlestar Galactica” fratrr, slä lu oeru prrte’ nìteng fwa uvan si sì tìng nari uvanur a “Soccer”, ulte nume lì’fyat alahe na ‘Ìnglìsì aspuwin sì Latina. Huwfa krr a ‘eveng lu fkoru, ke lu fkoru kea hawng krrä. Smiley

Quote from: Question #12
Name your top three favorite Earth animals from most favorite to least. Why those? What’s the animal you’re most terrified of?

Ioangìri, “Siamese Cat” sì “Newfoundland” sì “Lemur” lu oeru prrte’ frato. “Siamese Cat” sì “Newfoundland” taluna ftawnemkrrmì lolu soaiaru oeyä hola saw, ulte set lu oeru tsafne”Cat” a syaw ayoe “Azu” (ta “Azreal”). Oel fpìl futa “Lemur” lu lor nì’aw, slä kawkrr mì helku oeyä ke new tsat! Txopu seki oeti ayioang a tsun tspivang sute nìftue. Ha nìngay Eywa’eveng lu nìtxan letxopua tseng oeru! Oe ke kasyä tsateng luke fwa sar uniltìrantokxit, fpìl oe. 🙂

Quote from: Question #13
Pirate, ninja, zombie, or robot?

Txo awnga perlltxe teri set, ke teri zusawkrr, “Ninja” lu swey, fpìl oe. Lahea sute tayerkup srekrr fol omum futa “Ninja”l tspolang fot. Nìngay txo fkol tsive’a “Ninja”ti fko tìsyerkup, kefyak?

Quote from: Question #14
What three items would you take to a desert island and why?

Rum le”Soccer” sì i’en a syaw “Guitar” sì mutxatu oeyä. Tsakem ke tatsam mì horen, slä oel kin ‘eylanit oehu fte tsun ‘ivefu nitram. 😛

Quote from: Question #15
If you could travel to anywhere in space and time (including fictional universes), where would you go and why?

Eywa’eveng! (mì uniltìrantokx) taluna new pivlltxe nìNa’vi Na’vihu! Tsakem si fu oe new slayu “Jedi” fte oe tsun ’ivärìp ayut fa eltu oeyä sì sivar txewkit atanä. Cheesy

Quote from: Question #16
If you were granted one single wish what would it be?

Rangal rivey tì’i’avay krrä, mì ftawnemkrr zusawkrrsì kop. Tsafya oe tsivun nivume aylì’fyat ‘Rrrtayä nìwotx ulte kxawm oe tsunslu kivä hifke alahe. Tsakrr oe tsayun rivun ngaya ketuwong sì nivume feyä lì’fyati, na “Uniltìrantok”. Latsu keftxo fwa soaia nìwotx tayerkup tengkrr oe rerey slä oel fpìl futa tse’a fì’ut a zusawkrr len a fì’uri wou nìtxan. Nìhawng tì’awpo lu tsakem slä wou oeru.

Quote from: Question #17
What is a question you’d ask yourself? How would you answer it?

Tìpawn: Peu lu sìlstan frato mì sirey?
Tì’eyng: Lu fwa fko ska’a kutut feya sì tse’a fot a kurakx eo fko, si stawm tìtsngawvìk suté feya.

Quote from: Question #18
True or false?

‘Awve: Set “Kale” lu oeyä tstxo angay, slä lamu oeru tstxo alahe krr a oe lu nì’ul ’ewan.
Muve: Ke lu oeru prrte’ fì’u a syaw “Cinnamon” sì fì’u a syaw “Coconut”. Oe mefì’ut ke tsun yivom nìteng.
Pxeyve: Awlo oel ultxarolun tutet a “Steven King” ro seng a fkol tse’a relit arusikx.

Quote from: Question #19: My Life is AVTR
What is the funniest, weirdest, or most embarrassing Na’vi or Avatar related thing that has happened to you?

Tuteo polawm oeru san “Where the world goes to play” nìNa’vi slu peu? sìk (tsaw lu oeyä tìkangkemä aylì’u) ulte poltxe oe nìtxan nìwin san “Tseng a kifkeyä frapo kä fte uvan si” sìk luke fwa fwew lì’upukit. Tsatutu ‘oleyng san fìtxan lì’fyat leNa’vi tslam srak?Huh? sìk ulte tsakrr oe olomum futa oe krrnekx nìtxan txampxìto fì’uru nume fìlì’fyat. Keteng lu tsaw ayvur tsatsengä. slä lu vur a eltur tìtxen si oeru.

Quote from: Question #20: Bonus Question
Can you tell me a story you hear or read recently that you liked?

Set oe tìng nari pamrelur a syaw “Thomas Covinent”. Tsaw lu nìtxan keftxoa vur teri tute a lu poru kawnga säspxin ulte po lu nìtxampxì meyp tute a steyki oeti slä oe ke tsun ftivängang taluna fìtxan eltur tìtxen si! Rä’a tse’a tsat txo nga ke new stivi tengkrr tìng nari nì’ul.

——————

Kìyevame! 🙂
ta Keyl

Advertisements
Uvan a sawtute syaw tsaru “venurum”

8 07 2010

Nìsok, oel tsere’a nìtxan ayuvan “venurum”ä sì uvan seri tsauvanur kop krr a oe tsun, ulte tslam oel set futa fìuvan lu oeru prrte’ lahea frauvanto (mungwrr uvano mì eltu lefngap :P). Oeyä ‘itanìri nìteng, prrte’ frauvan a sar rumit – apxa fu hì’i – slä venurum sleru uvan a poru lu tsaw prrte’ frato. Fìkem lu oeru nìtxan hiyìk.

Pol vay set ke omum horenit uvanä nìwotx, talun lu nì’aw munea zìsìt, slä oe peng poru san “rä’a ‘ampi si rumur fa syokx!” sìk ulte pol ftang tsakem. Moe ke uvan seri a krr, pol munge rumit fa syokx peyä slä moe venurum seri a krr, po ke tsakem si. 😀 Law poru tsakrr uvan ‘i’a sì tsakem a zene liven, hufwa po ke tsun piveng ngaru oerusì horenit uvanä. Eveng lu hiyìk nìtxan nang!

Tse, lu kxamtxomaw ulte oe zene hivahaw. Pamrel si nìNa’vi nìmun a fì’u leiu sìlstan. 🙂

Kìyevame trray!
ta Keyl

Ulte fìtrr Txankunsìp Kalaktìka

10 05 2010

Txonam lamu “Tutan LeFngap”, ulte fìtxon lu “Txankunsìp Kalaktìka”. Oel fpìl futa lu oeru prrte’ txampxì ayvurä teri zusawkrr lelìm, ke lu Uniltìrantokx nì’aw. 😀

Pxìm oe päpawm san “Pelun lu oeru prrte’ fayrel arusikx?” sìk. Oe skxakep kawkrr ke ayomum nìngay, slä krr a lolu ‘eveng oeyä sempulhu ‘awsiteng toling nari txana ayrelur arusikx, na “Txankusìip Kalaktìka” aspuwin sì “Puk Rotsersì” sì “LeTanhì Sam” sì aylahe atxan. Ulte oe frakrr namew ivomum nì’ul sì ngivop nì’ul ayvurit oeyä mì fayhifkey ahiyìk. Trro, oe kxawm zene ngivop oeyä vul sì oeyä lì’fya akewong, kefyak? Krr a lu oeru krr nì’ul, kxawm, set oe nì’aw nìtam tsun ftivia FìLì’fya.

Lu frapor prrte’ lahea fayvur a ke lu Uniltìrantokx teri zusawkrr lelìm srak? Oe sìlpey tsnì txo Kameronil ngivop nì’ul ayrelit arusikx mì hifkey Uniltìrantoxkä, fo layu sìlstan mipa “LeTanhì Sam” to. 🙂

Kìyevame trray,
ta Keyl

Tutan LeFngap 2!

9 05 2010

Fìtxon, oel sì oeyä ‘eylanil tsole’a ralit arusikx “Tutan LeFngap 2” ro Aymaksì. Tsaw ke lu sìlstan Unoltìrantokx to, slä lamu hiyìk sì nìtam prrte’ oeru. Txonay oel ngaysop nì’ul lemokria aylì’ut a sngä’i fa “Y”, slä set oe zene hivahaw fte tsun livu alaksi fpi sìkangkem trray. :0

Txo lu prrte’ ngaru ‘awvea “Tutan LeFngap”, latsayu fì’u prrte’ nìteng, oe fpìl. Ropertì Tawni nìlstan tìkangkem si fte oe new tsive’a pot nì’ul mì ral arusikx. Po lu fratrr tenga fnel tuteyä slä, tsaw lu txankrr letam fpi oe. (leyku oeru prrte’ a fì’u lu ftue nìhawng) 🙂

Kìyevame trray!
ta Keyl

Aylì’u a sngä’i fa “Z”

8 05 2010

Fìtxon, oel “zolong” aylì’ut ta mokri oeyä, fpi fìwep-tseng: http://www.tyger.org/~tiger/navi/wordlist.php Tsatsengit tok pawnlltxea tìkenongil atxan ta sute a nerume lì’fyati leNa’vi.  Oe pole’un tsnì oe sngä’i fa aylì’u a sngä’i fa “Z” tup fa “A”. 🙂  Rutxe, tìng miykun.

za’ärip
zam
zamunge
zapxì
za’u
zawng
zekwä
zene
zenke
zìsìt
zong
zongtseng
zoplo
zusawkrr

Ulte set oe zene sivar aysat:

Nga tsun tslivam oeyä ‘upxaret le”Z” srak?

Eyawra tì’eyng ↓↓↓↓↓↓ (ftxey fa “tsyokx” ngeyä fte tsivun tsive’a :D)

Fìzìsìt, oe zene zivong zapxì zongtsengä ulte zenke zoplo sivi fu zivawng krr a zam zekwä vrrtep zaya’u zusawkrrmì.

Kìyevame trray!

-Keyl

Oel ftolängem nìhawng krrit… Pamrel si nìNa’vi ko!

7 05 2010

Kaltxì, ma frapo!

Oel ftolem nìhawng krrit ulte ke pamrel serängi mì fìtseng nìtam. Ye’rin oeyä yawnetu tayätxaw ta Ni’pon ulte tsakrr kop oel sngeykayä’i tìkangkemit uvanä amip.  Fìkemil ‘eykefu oeti nitram slä oeru ke lolu krr nìtam fte nivume lì’fyati leNa’vi sì ngivop upxare amip mì fìpìlok fpi frapo (sì fpi oeyä Na’vi :)).  Oel kop tolel fmawnoti akenitram fa oeyä tsmukan (oeyä tsmukan angay), slä set tsakem lam nì’ul sìlstan ulte krr a oe soaiaru frrfen zusawkrrmì, fra’u eyawr layu nìmun, oe sìlpey. Tìmuntxa ke livu ftue fratrr ko.

Oe txoa livu, fìtrr oe ke tsun pamrel sivi nìtxan (oe zene hivahaw fte tsivun tìkangkem sivi nìlstan trray), slä rä’ä txopu si, oe pamrel saryi sì parylltxe nì’ul nìyol.

Kìyevame trray!

ta Keyl

Mipa ‘upxare ta Karyu Pawl sì mipa aylì’u sì oel tängok tìkangkemtseng

22 04 2010

Kaltxì nìmun!

Oeyä ‘eylan Prrtonä pìlokit tok mipa ‘upxarel ta Pawl.  Nìtxan mowan lu, slä set ke lu oeru krr talun oel tängok tìkangkemtseng sì zene tìkangkem sivi (txo oe tsivun….).  Oel stamawn tsat ‘awlo ulte hufwa oe ke tsamun tslivam ‘upxaret nìwotx, peyä aylì’ut lu nìtxan law sì ftue fte fko tsivun tslivam fralì’u a omun sat.  Zene oe tskxekeng sivi fa morki oeyä nìNav’i nì’ul! Nìteng set mipa aylì’u leNa’vi ta fì’upxare NumeNìNa’vit tok:  http://forum.learnnavi.org/language-updates/trr-rrtaya/ Krr oel fparmìl futa oel tslolam aylì’u apxay, lu awngaru aylì’u apxay nì’ul.  Oe fpamìl futa fìtrr kxawm fnivu, ulte oel nì’aw tivìng tìralpengit ‘upxareyä lemokri!

Fìtrrìri – trr ‘Rrtayä – oe nìngay tswolänga’…  oeru txoa livu!   Oel talmok oeyä kifkeyit le’awpo trram nìwotx, tìkangkem seri oeyä uvanur sì tsere’a ralit arusikx nìhawng, slä fìtrr zene fpivìl kemot a oe tsun kem sivi fpi fìtrr letsranstan.   MEOAUNIAEA livu frapor, fu hìmtxam a tsunslu ro fìkrr sì mì fìtseng a syaw ‘Rrta, ulte ftivang awnga nìwotx krrur ahì’i sì fpivìl teri tsakem – meoauniaea.

Kìyevame trray! 🙂

ta Keyl

Tìralpeng ‘upxareyä trramä:

Read the rest of this entry »